Alkohol v krvi

Zisťovanie prítomnosti alkoholu v tele je síce obmedzené na hodiny, ale jeho stanovenie nerozlišuje medzi dlhodobým a krátkodovým silným pitím. Keďže sa alkohol rozplýva v celkovej telesnej vode, preto sa jeho distribučný objem považuje za rovný telesnej vode.

Celkový obsah tejto vody závisí od takých faktorov akým je vek, váha a pohlavie.

U mužov predstavuje podiel telesnej vody okolo 50 až 60% na celkovej hmotnosti, u žien je to 45 až 55%. Koncentrácia alkoholu u ženy v rovnakom veku a váhy ako muž bude vyššia, pretože sa alkohol rozplynie v menšom objeme telesnej vody. Približne 85% alkoholu prítomného v tele metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzymatickej oxidácie. Metabolizuje sa 7 g alkoholu za hodinu. Existuje štandartný systém merania a uvádzania kocentrácie alkoholu v tele.

Zákony týkajúce sa alkoholu požadujú stanovenie obsahu alkoholu v krvi alebo mieru intoxikácie. Hladina alkoholu v krvi známa pod skratkou BAL (Blood alcohol levels) alebo koncetrácia alkoholu vyjadrovaná skratkou BAC (Blood alcohol concetration) sa rátajú s použitím váhy alkoholu v miligramoch a objemu krvi v centilitroch. Vyrátaný BAC sa vyjadruje ako podiel to znamená 10 mg na deciliter alebo 1,0 g na liter, alebo ako percento to znamená 0,10% alkoholu.

Z laboratórnych testov je možné vyčítať aj koncentráciu GMT (glutamyl transferáza), ktorá indikuje prejav poškodenia pečene. AST predtým známa ako SGOT (sérová glutamát-oxaloacetát-tranamináza) a ALT známa i ako SGPT (sérová glutamát-pyruvát-transamináza) sú citlivé ukazovatele poškodenia buniek pečene.

Zisťovanie priemerného objemu erytrocytov (MCV) je bežne vykonávaným vyšetrením na odhalenie zvýšeného príjmu alkoholu. 5-HTOL (metabolit seratonínu 5-hydroxytryptofol) sa vyskytuje v moči. Jeho tvorba sa zvýši po požití alkoholu vďaka metabolickej interakcii. EtG (etylglukoronid) je možné naopak zistiť v rôznych telesných tekutinách, tkanivách a vo vlasoch.

Pomocou testu sa dá identifikovať konzumácia alkoholu aj po 80 hodinách po jeho úplnom vylúčení z tela.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: